Gần đây, Ad Exchange đang trở thành một xu hướng quảng cáo mới cho các publishers thế nhưng