Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ phần cứng, cấu hình của các