Người dùng hoàn toàn có thể truy cập sâu vào hệ điều hành máy mà không