Chính thức được lên kho ứng dụng vào năm ngoái, nhưng do một số lỗi kỹ