Trong 10 năm qua, iPhone luôn là hình mẫu để các hãng smartphone khác hướng đến.