Đóng và thoát ứng dụng trên macOS là hai việc hoàn toàn khác nhau. Dưới đây