Tuần đầu tiên của sự kiện “Chơi iOnline trúng iPhone 5” đã trôi qua đầy kịch