iOS 11 với nhiều tính năng mới và cải tiến hấp dẫn nhưng khổ nỗi lại