Đã 18 năm trôi qua kể từ khi phiên bản NBA Live đầu tiên ra đời trên hệ