Bước 1 Đảm bảo iPhone của bạn đang ở iOS 6.0 tới 6.1 và bạn đã