Nếu là mọt phim “cẩu huyết”,  nếu yêu thích những bộ phim ngược quá ngược thì